Виберіть свою мову

Замовити зворотній зв'язок Надішліть нам свій номер телефону і ми Вам зателефонуємо!
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Дякуємо. Ми отримали Ваш запит. Ми зателефонуємо Вам якнайшвидше.

Міжнародна авіа доставка вантажів

  • Ми працюємо!   +380931089644
  • sales@fastdelivery.com.ua

 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання транспортно-експедиційних послуг

м. Київ                                              

Фізична особа-підприємець Удовик Віталій Володимирович, іменований в подальшому «Експедитор», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, публікує даний Договір, що визначає порядок надання та отримання транспортно-експедиторських послуг та є договором приєднання для будь-якого замовника (фізичної особи), який приймає умови даного Договору.

Цим Договором Експедитор публічно пропонує невизначеному колу фізичних осіб (надалі – «Замовники»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Експедитора, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання транспортно-експедиторських послуг (надалі – «Договір»), на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Експедитор зобов'язується за плату і за рахунок Замовника організувати виконання визначених цим Договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів.

Транспортно-експедиторські послуги за цим Договором надаються Замовнику при експорті з України, імпорті в Україну, транзиті територією України чи іншими державами, внутрішніх перевезеннях територією України.

1.2. Перелік, обсяг та умови здійснення окремих послуг, що надаються Експедитором за цим Договором, погоджуються Сторонами в порядку, встановленому цим Договором.

1.3. Послуги з цим Договором надаються Експедитором по мірі виникнення необхідності в таких послугах у Замовника.

1.4. Найменування і обсяг вантажу, маршрут, строки, вартість, види необхідних основних та додаткових послуг, а також інші умови, що є істотними для організації кожного окремого перевезення вантажу, погоджуються Сторонами окремо на кожну партію вантажу.

1.5. Під час надання послуг за цим Договором Експедитор організовує перевезення вантажів Замовника кур’єрськими компаніями, зокрема ДП МЕП «Юкрейнієн Парсел Сервіс», далі «UPS».

1.6. Правовідносини між Сторонами регулюються цим Договором. У питаннях, що не врегульовані зазначеним Договором, Сторони дотримуються норм чинного в Україні законодавства.

1.7. Експедитор за цим Договором не надає послуг з митного оформлення вантажу. Замовник самостійно здійснює митне оформлення та очищення вантажу.

2. Порядок надання послуг

2.1. Замовник інформує Експедитора про необхідність організації перевезення вантажу по мірі виникнення такої необхідності.

Експедитор протягом 3 (трьох) робочих днів обробляє звернення Замовника та повідомляє йому умови здійснення необхідного перевезення, а Замовник повідомляє про згоду чи відмову здійснити перевезення на запропонованих умовах.

Обмін інформацією між Сторонами здійснюється за допомогою електронної пошти та/або засобами телефонного зв’язку.

2.2. У випадку згоди Замовника із запропонованими Експедитором умовами, оформлення товарно-транспортних документів на перевезення вантажу (далі - «оформлення перевезення») здійснюється одним з наступних способів:

2.2.1. Замовник надає Експедитору необхідну інформацію та документацію на вантаж, а Експедитор здійснює оформлення перевезення;

2.2.2. Замовник самостійно здійснює оформлення перевезення засобами онлайн-сервісу вказаної Експедитором кур’єрської компанії із використанням електронного кабінету/коду Експедитора;

2.2.3. Замовник здійснює оформлення перевезення через власний електронний кабінет, відкритий на веб-сайті Експедитора.

2.3. За фактом здійснення перевезення вантажу Експедитор готує та передає Замовнику підписаний зі свого боку рахунок-акт в 2-х екземплярах. В рахунку-акті зазначаються відомості щодо вантажу, вартість та порядок оплати, види необхідних основних та додаткових послуг, а також інші умови організації перевезення. Рахунок-акт може оформлюватися на декілька перевезень вантажів, в такому випадку в ньому зазначається період, за який він складений.

2.3.1. Замовник, у випадку відсутності зауважень щодо здійсненого перевезення вантажу, протягом 3 (трьох) робочих днів підписує наданий Експедитором рахунок-акт та повертає один примірник Експедитору.

2.3.2. У випадку наявності зауважень, Замовник в той самий строк надає Експедитору письмові зауваження до рахунку-акту. В такому випадку Експедитор усуває обґрунтовані зауваження Замовника, після чого готує та передає Замовнику новий рахунок-акт в порядку, встановленому п. 2.3.1 Договору.

2.3.3. У випадку, якщо Замовник не підписав чи не передав Експедитору примірник підписаного рахунку-акту у вказаний в п. 2.3.1 строк, але при цьому Замовник здійснив оплату згідно вказаного рахунку-акту, вважається що послуги надані Експедитором належним чином, а зауваження у Замовника щодо отриманих послуг відсутні.

2.4. Експедитор приймає до перевезення вантаж, якщо він супроводжується відповідною документацією.

2.5. Експедитор може відмовитися в організації перевезення будь-якого вантажу чи його частини, а якщо перевезення вже здійснюється - призупинити перевезення і затримати вантаж до надходження інструкцій від відправника вантажу, якщо Експедитору стане відомо що вантаж не відповідає будь-якому з обмежень, зазначених у Загальних вимогах здійснення перевезень UPS, а також в інших випадках, якщо Експедитор визнає таке перевезення недоцільним.

2.6. Замовник погоджується, що погоджені Сторонами строки доставки вантажу є лише розрахунковими, та можуть бути порушені за відсутності вини Експедитора.

2.7. Факт передачі вантажу Замовника для транспортування UPS означає погодження Замовника із Загальними умовами здійснення перевезення UPS, які знаходиться на сайті UPS www.ups.com

2.8. Експедитор не відшкодовує збитки, які Замовник може понести у зв’язку з перевезенням вантажів, що не відповідають обмеженням або умовам, встановленим в п. 3 Загальних умов здійснення перевезення UPS.

2.9. Узгодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок Замовника здійснюється шляхом обміну письмовими повідомленнями.

2.10. Послуги Експедитора вважаються наданими належним чином після організації їх виконання та підписання Сторонами відповідного рахунку-акту або його сплати Замовником.

3. Ціна договору та порядок розрахунків

3.1. Ціна Договору складається з ціни всіх наданих Експедитором послуг згідно підписаних Сторонами рахунків-актів, що є невід’ємними частинами Договору.

3.2. Вартість послуг Експедитора складається з:

3.2.1. компенсації витрат Експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання перевезення та на оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні перевезення;

3.2.2. плати Експедитору за належне виконання Договору (винагорода Експедитора).

3.3. Розрахунки здійснюються у строки, зазначені в рахунках-актах.

Якщо строк розрахунку не буде зазначений, він має бути здійснений Замовником протягом 1 (одного) робочого дня з моменту підписання рахунку-акту.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН та ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку ухилення від виконання чи неналежного виконання зобов'язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність у відповідності до норм чинного в Україні законодавства.

4.2. У випадку, коли внаслідок протиправних дій однієї Сторони інша Сторона зазнала матеріальних збитків, винна Сторона зобов'язана відшкодувати заподіяні збитки, включаючи упущену вигоду.

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов даного договору, якщо воно сталося не з їх вини. У тому числі внаслідок дії форс-мажорних обставин, під якими розуміються будь-які обставини, що виникла поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін, і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

4.4. Суперечки, що виникають між Сторонами у процесі виконання даного Договору, вирішуються шляхом безпосередніх переговорів між ними, а у випадку недосягнення згоди - господарським судом відповідно до норм Господарського процесуального кодексу України.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, під якою розуміється зміст даного Договору і будь-які інші відомості, що надаються кожного із Сторін у зв'язку з виконанням даного Договору.

5.2. Кожна із Сторін зобов'язується не розголошувати і не поширювати конфіденційну інформацію іншої Сторони будь-якій третій особі, без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Замовників шляхом його розміщення на сайті Експедитора за адресою: https://fastdelivery.com.ua/o-nas/publichnij-dogovir-oferta (надалі - «Сайт Експедитора»).

6.2. Строк дії Договору із кожним Замовником починається з моменту приєднання таким Замовником до Публічного Договору (оферти) (акцепту) та діє протягом 1 року.

Приєднання Замовником до Публічного Договору (оферти) (акцепт) здійснюється шляхом першого звернення до Експедитора із замовленням на отримання послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу.

6.3. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія Договору продовжується на кожен наступний рік на тих самих умовах.

6.4. Експедитор може в односторонньому порядку вносити зміни в Публічний договір (оферту), які оприлюднюються на Сайті Експедитора за 7 (сім) календарних днів до введення в дію таких змін.

6.5. Якщо Замовник не згоден з внесеними Експедитором змінами в цей Публічний договір (оферту), Замовник повинен припинити отримання послуг, попередивши про це Експедитора. Якщо Замовник після набрання чинності змін до цього Договору продовжує користуватись послугами Експедитора, це означає, що Замовник згоден із внесенням таких змін до Договору.

6.6. Замовник може в односторонньому порядку розірвати Договір за умови відсутності заборгованості перед Експедитором, письмово повідомивши Експедитора не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.7. Експедитор може в односторонньому порядку розірвати Договір із Замовником, повідомивши Замовника за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання цього Договору.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Замовник, у зв’язку з приєднанням до цього Публічного договору (оферти) надає свій дозвіл Експедитору на обробку та використання його персональних даних, отриманих від нього з метою надання транспортно-експедиторських послуг.

Експедитор здійснює обробку персональних даних в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством.

Припинення дії Договору не означає припинення дії згоди Замовника на обробку персональних даних.

7.2. Замовник погоджується і надає право Експедитору використовувати персональні данні і погоджується з тим, що такі дані, а також інша інформація, необхідна для якісного надання послуг може передаватися без додаткової письмової згоди про таку передачу (ведення обліку Замовників, послуг, розрахунків, повідомлень, пропозицій, маркетингових досліджень і т.д.).

7.3. Замовник погоджується з тим, що Експедитор не зобов'язаний отримувати у Замовника додаткової згоди для передачі персональних даних органам державної влади (в тому числи правоохоронним органам) та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

7.4. У тому випадку, коли в процесі виконання цього Договору між Сторонами виникатимуть правовідносини, що не врегульовані цим Договором, Сторонам належить керуватися нормами чинного законодавства України.

Реквізити Експедитора:

 

 

16400, Чернігівська обл., Борзнянський район, місто Борзна, вул. Свердлова, буд. 85

п/р № UA333206490000026006060157622 в Філія "Розрахунковий Центр" ЗАТ КБ "Приватбанк", МФО 320649

Платник єдиного податку 3 групи за ставкою 5%

   

____________ /В.В. Удовик/

   У зв'язку з воєнним станом в країні, термін доставки збільшився.
За більш детальною інформацією звертайтесь до менеджерів компанії.

Замовити зворотній зв'язок Надішліть нам свій номер телефону і ми Вам зателефонуємо!
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Дякуємо. Ми отримали Ваш запит. Ми зателефонуємо Вам якнайшвидше.